Pierwsza z 9 debat w ramach projektu pn.: „Moje miejsce”, realizowanego przez Towarzystwo Samorządowe odbyła się w gimnazjum w  Rysinach Kolonii.

To niezwykły projekt, w którym młodzież zmierza do realizacji tego, co jest dla niej ważne. Zmienia miejsce, w którym żyje. Podejmuje nowe wyzwania i debatuje z mieszkańcami i jednostką samorządu terytorialnego na temat potrzeby i warunków realizacji swoich pomysłów.
Projekt zaowocował opracowaniem dziesięciu projektów, w 7 gminach wschodniej Wielkopolski, wpływających na urządzenie lub ożywienie lokalnych miejsc. Na projekty zespołów z poszczególnych miejscowości składają się założenia ideowe, koncepcje funkcjonalno-przestrzenne, symbole graficzne, pomysły dotyczycące promowania inicjatyw w lokalnych środowiskach.
Po cyklu dziewięciu zajęć warsztatowych z udziałem młodzieży przyszła kolei na debaty. Organizowane spotkania, zaplanowane w formie konsultacji prowadzą do zawarcia „lokalnego” kontraktu w sprawie wsparcia urządzenia zaprojektowanego „miejsca” lub realizacji młodzieżowej inicjatywy.
W organizację debaty w gimnazjum w Rysinach aktywnie zaangażowała się młodzież i ich opiekunowie. Zostały przygotowane plakaty informacyjne i zaproszenia do mieszkańców, którzy chętnie z nich skorzystali.
Pierwsza część spotkania została poświęcona zaprezentowaniu przez młodych uczestników owoców swojej 12-miesięcznej pracy, tj. przedstawieniu projektów adaptacji i aranżacji świetlicy oraz  sali gimnastycznej w budynku gimnazjum. Młodzież zamieszkała w okolicznych wioskach traktuje szkołę jako miejsce nie tylko nauki, ale także spotkań i wspólnego spędzania czasu. Dlatego przygotowali niezwykle funkcjonalne i estetyczne projekty urządzenia tych szkolnych pomieszczeń, aby mogły one służyć ważnym dla nich funkcjom.
Po prezentacji przyszedł czas na pytania dorosłych i ich konkretne deklaracje służące wsparciu realizacji tego przedsięwzięcia. Oto kilka z nich:
• Rada sołecka: zaprosi młodzież do współdecydowania o funduszu sołeckim, który umożliwi wsparcie finansowe na realizację przedstawionych projektów,
• Sołtys sołectwa Rysiny: zachęci innych sołtysów do tego, aby zapraszali młodzież do udziału w zebraniach wiejskich,
• Przewodniczący rady gminy: zaprosi młodzież na spotkanie z sołtysami dotyczące współpracy, jak również na sesję rady.
• Rodzice: zapewnią dowóz dzieci na spotkania,
• Kierownik referatu oświaty: zorganizuje spotkanie ze sportowcami, pomoże
w sporządzeniu listy zajęć, w których młodzież chciała by brać udział oraz zaoferował pomoc w pozyskiwaniu środków ni ich organizację,
• Dyrektor szkoły: zorganizuje zbiórkę publiczną.
Druga część dyskusji została poświęcona wypracowaniu rekomendacji dot. udziału młodzieży w życiu publicznym i lokalnym procesie decyzyjnym, czyli przedstawieniu konkretnych propozycji działań, które przyczynią się do wzrostu partycypacji młodzieży w życiu lokalnej społeczności.
Przewodniczący rady zadeklarował przygotowanie projektu procedury dotyczącej powoływania zespołów zadaniowych z udziałem  młodych innowatorów na szczeblu sołectwa i gminy. Największą niespodziankę sprawiła propozycja dyrektora szkoły, który zadeklarował, że od tej pory będzie zapraszał młodzież do udziału w posiedzeniach rady pedagogicznej i zatroszczy się o to aby współpracowali przy  planowania budżetu szkoły.
Młodzież była pozytywnie zaskoczona deklaracjami ze strony dorosłych, chęcią ich współpracy i zaangażowania w powodzenie tej inicjatywy. Podczas wywiadów z dziennikarzami mówili o swoich ogromnych nadziejach, pozytywnych emocjach, pozyskanych umiejętnościach i wyczekiwanej szansie stania się pełnoprawnymi uczestnikami życia społeczności lokalnej.
Na koniec spotkania Prezes Towarzystwa Samorządowego, Ireneusz Niewiarowski wręczył podziękowania, dyplomy i drobne  upominki dla wszystkich, którzy brali aktywny udział w zajęciach oraz tych osób, które służyły pomocą oraz czuwały na prawidłowym przebiegiem projektu. Uczestnicy otrzymali również publikację, w której zostały przedstawione efekty pracy zespołów młodzieżowych i ich opiekunów.
Śmiało można pogratulować rezultatów i życzyć, aby potencjał młodego pokolenia został wykorzystany dla dobra młodzieży, lokalnych wspólnot i kształtowania ładu przestrzennego.
Jeśli samorządy terytorialne i lokalne społeczności wyniosą z tych doświadczeń przekonanie, że powierzenie ważnych ról młodym mieszkańcom ma sens i przynosi pożytek, to cel idei projektu „Moje miejsce” zostanie osiągnięty. Jeśli młodzi mieszkańcy uwierzą w swój potencjał, kreatywność i moc sprawczą, to będą mogli zabrać ze sobą w dalszą drogę obraz „mojego miejsca”, którego stali się współtwórcami.

DSC 0006
DSC 0008
DSC 0013
Rysiny 4
Rysiny 3