W okresie od 1 września 2014 r. do 30 listopada 2015 r. Towarzystwo Samorządowe przy współpracy z Centrum Kultury i Sztuki w Koninie realizowało projekt pt.: „Moje miejsce”, współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. Funduszy EOG) w ramach programu Obywatele dla Demokracji prowadzonego przez Fundację im. Stefana Batorego we współpracy z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży, finansowanego, na podstawie umowy zawartej między Fundacją im. Stefana Batorego a Biurem Mechanizmów Finansowych z siedzibą w Brukseli.

Rozpoznanie przeprowadzone przez Towarzystwo Samorządowe w samorządach wschodniej Wielkopolski wskazywało, że organy gminy, a nawet jednostki pomocnicze samorządu, rzadko podejmują wysiłek zmierzający do zainteresowania młodych mieszkańców lokalną demokracją, choćby przez bezpośrednie angażowanie młodych w dyskusję o „teraz” i o „jutrze” lokalnej społeczności bądź poprzez zasięganie opinii w sprawach, które mogą być dla młodych istotne.
Bezpośrednimi uczestnikami naszego projektu była młodzież w wieku 13-16 lat (78 dziewczyn i 46 chłopców), pochodząca z terenu 7 gmin wiejskich i miejsko-wiejskich Wielkopolski Wschodniej (Koło, Turek, Rychwał, Golina, Skulsk, Grzegorzew, Kłodawa). Zakładano, że projekt przyczyni się do wzrostu kompetencji komunikacyjnych, dot. partycypacji, demokracji oraz zainicjowania zmian w kształtowanie przestrzeni publicznej i aktywności społecznej. Będzie zmierzał w długofalowej perspektywie do zwiększenia więzi z lokalnym otoczeniem i wzrostu poczucia odpowiedzialności młodzieży za środowisko, w którym mieszka, uczy się i dorasta. Zakładano również, że projekt wzmocni działania jednostek samorządu terytorialnego na rzecz wspierania inicjatyw młodego pokolenia oraz jego udziału w lokalnym procesie decyzyjnym.
Poprzez realizację projektu daliśmy młodym ludziom możliwość realizacji tego co jest dla nich ważne, a mianowicie zmianę/ożywienie miejsca w którym żyją, stworzenie obrazu wymarzonej rzeczywistości, którą pragną kreować w tym miejscu, gdzie mają swój rodzinny dom. Miejsca, które sprzyja temu, by poznać samego siebie, odkrywać świat, oddawać się różnym formom aktywności, odzyskać równowagę, tworzyć relacje z innymi. Chcieliśmy aby młodzi ludzie poczuli, że ktoś się z nimi liczy, ktoś słucha, zwraca uwagę na ich potrzeby i stara się pomóc, aby uwierzyli w swój potencjał, kreatywność i moc sprawczą, żeby mogli zabrać ze sobą w dalszą drogę swojego życia obraz miejsca, którego stali się współtwórcami.
Zmiana społeczna oczekiwana jako trwały efekt projektu, została zapoczątkowana przez społeczną, młodzieżową wizję tego, jak powinno wyglądać konkretne miejsce, a także tego, jak ono powinno funkcjonować. Wizja przestrzenna miejsca i wizja społecznej aktywności, określona przez 10 zespołów młodzieżowych z terenu 7 gmin wschodniej Wielkopolski, w trakcie cyklu 9 zajęć warsztatowych, stała się tematem debat publicznych. Projekt zaowocował oryginalnymi rozwiązaniami o wysokiej jakości, tak pod względem formy (makiety, plakaty), jak pod względem merytorycznym (program zajęć, formy aktywności). Debaty służyły wypracowaniu przez uczestników pomysłów, propozycji/planu działań odnośnie wsparcia młodzieżowej inicjatywy/projektu oraz określeniu rekomendacji w zakresie angażowania się młodego pokolenia we współdecydowanie o lokalnych sprawach. Rezultaty prac zespołów młodzieżowych zostały zaprezentowane w publikacji pt.: „Moje miejsce. Młodzieżowa mapa” oraz w przygotowanym reportażu filmowym.
Wyniki ankiet ewaluacyjnych wskazują, że projekt umożliwił młodym ludziom wzrost kompetencji komunikacyjnych i rozwinięcie kluczowych umiejętności społecznych, obywatelskich. Uczestnicy czują się dowartościowani, szczęśliwi, że mogli zostać wysłuchani, że ich praca wkład i zaangażowanie zostało dostrzeżone i docenione. Wsparcie lokalnych środowisk, zadeklarowane podczas debat, daje ogromną szanse na powodzenie zaprojektowanych rozwiązań i utrwalenie zmian.
W ramach rozwoju instytucjonalnego unowocześniono infrastrukturę techniczną, przygotowano zespół, opracowano strategię działania i rozwoju Towarzystwa Samorządowego oraz przeprowadzono zbiórki publiczne połączone z kampanią informacyjno-promocyjną. Tak więc projekt przyczynił się również do poprawy wizerunku organizacji i wzmocnienia jej bazy finansowej dzięki lepszej promocji, jasnej strategii i podejmowaniu nowych działań zwiększających pozyskiwanie środków finansowych.


Projekt jest współfinansowany
Z Funduszy EOG w ramach programu
Obywatele dla Demokracji