Spotkania na zakończenie projektu

Spotkania na zakończenie projektu

Grudzień to czas podsumowań więc zgodnie z planem zorganizowaliśmy spotkania w czterech gminach realizujących projekt „Młodzieżowe aktywizacje”, dzięki dotacji pozyskanej z programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Projekt jest odpowiedzią na problem niewielkiego zaangażowania młodzieży w życie społeczności wiejskich. Podczas spotkań podsumowujących młodzi uczestnicy zaprezentowali owoce kilkumiesięcznej pracy. Wspólny sukces był okazją do świętowania, co sprzyjało zacieśnieniu więzi i tworzeniu kolejnych pomysłów na nowe inicjatywy. Niezwykła determinacja przedstawicieli młodego pokolenia do zmian istniejącej rzeczywistości oraz ogromne wsparcie i owocnie rozwijająca się współpraca z dorosłymi mieszkańcami, samorządowcami stworzyła realne szanse na lepsze jutro. Wójtowie Gmin oraz dorośli opiekunowie podpisali porozumienie dalszej współpracy samorządów lokalnych z młodzieżą. Programy działań i współpracy mają przede wszystkim zachęcać młodych ludzi do angażowania się w działalność społeczno – obywatelską gminy i kraju. Koncentrują się on na propozycjach działań, które mają inspirować młodych, pomagać im w budowaniu relacji ze społecznością lokalną. Ich celem jest także wspieranie młodych ludzi w rozwoju umiejętności, zdobywaniu doświadczeń, odkrywaniu, pielęgnowaniu swoich pasji oraz rozwijaniu kompetencji społecznych i obywatelskich. „Program” nie jest dokumentem zamkniętym i może ulegać modyfikacji zgodnie z potrzebami zainteresowanych środowisk, tj. młodzieży oraz władz lokalnych.
Pierwsze spotkanie odbyło się 5 grudnia w Kawęczynie. Młodzi Aktywiści Kawęczyna udowodnili, że są aktywni i kreatywni.  Efektem ich ciężkiej pracy jest między innymi powołanie inicjatywnej grupy MAK. Młodzi sprawdzili się już w działaniu i zapoczątkowali cykl spotkań edukacyjnych z dziedziny wiedzy o samorządzie terytorialnym i ekologii. Drugie spotkanie miało miejsce w Powidzu 13 grudnia. Tutaj młodzież wykreowała grupę pod nazwą Młoda Społeczność Powidzka. Dotychczas zorganizowała konkurs „Mam Talent” w dwóch odsłonach, lekcje samorządowe „Urząd od podszewki” oraz rozpoczęła cykl spotkań z ciekawymi ludźmi. Kolejne spotkanie odbyło się w Kazimierzu Biskupim w dniu 14 grudnia. Powstała tam grupa o nazwie Brygada Kreatywnych Aktywistów. Młodzi zainicjowali cykl kina plenerowego dla mieszkańców, spotkania integrujące z seniorami i działania edukacyjne w tematyce ekologii i prawidłowej segregacji śmieci. Ostatnie spotkanie odbyło się 15 grudnia w Olszówce. Młodzież powołała grupę Młode Sówki z Olszówki, która zorganizowała kilka imprez: rajd rowerowy, turniej sportowy i akcję charytatywna połączoną z prezentacją talentów gminnych. Ponadto  podzieliła się z zebranymi gośćmi swoim doświadczeniem i emocjami, które towarzyszyły im w trakcie i na zakończenie projektu. Wszystkie grupy opracowały własne logo, plakaty, prezentacje identyfikujące ich działalność.
Wśród gości na spotkaniach byli obecni: starosta, wójtowie i ich zastępcy, pracownicy gmin, dyrektorzy placówek edukacyjnych i innych jednostek organizacyjnych, sołtysi, radni, prezesi lokalnych stowarzyszeń oraz rodzice uczestników projektu, Prezes Towarzystwa Samorządowego w Koninie i Dyrektor Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie. Dziennikarze, którzy zrelacjonowali działania w prasie lokalnej.