Inauguracja projektu „Młodzieżowe aktywizacje”

Inauguracja projektu „Młodzieżowe aktywizacje”
obraz napis i obok logo przyciete

Projekt „Młodzieżowe aktywizacje”  realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG był tematem konferencji zorganizowanej przez Towarzystwo Samorządowe w Koninie (lider) wspólnie z Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie (partner).
Termin realizacji: od 01.10.2021 r. do 31.12.2022 r.

W II konkursie tematycznym ogłoszonym wiosną 2021 roku, 1588 stowarzyszeń złożyło projekty z czego 332 zaproszono do złożenia wniosków pełnych. Decyzją Komisji Programu dotacje otrzy-mało 217 Wnioskodawców w trzech obszarach tematycznych (1. Angażowanie obywateli i obywatelek w sprawy publiczne i działania społeczne. 2. Ochrona praw człowieka i równe trak-towanie. 3. Wzmocnienie grup narażonych na wykluczenie), 113 – na małe dotacje  i 104 – duże, w tym Towarzystwo Samorządowe w Koninie w Obszarze pierwszym. W Województwie Wielkopolskim realizowany jest jeden projekt duży oraz 6 małych. W subregionie konińskim TS jest jedyną organizacją z dofinansowaniem Programu „Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy”.
Kwota dotacji: 72 800,00 EUR przyznana w ramach programu „Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy”, prowadzonego przez konsorcjum w składzie: Fundacja im. Stefana Batorego, Fundacja Stocznia i Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich, finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na podstawie Porozumienia w sprawie Realizacji Programu zawartego między Fundacją im. Stefana Batorego a Biurem Mechanizmów Finansowych z siedzibą w Brukseli
Miejsca realizacji: 4 powiaty: kolski – gm. Olszówka, koniński gm. Kazimierz Biskupi, słupecki – gm. Powidz i turecki – gm. Kawęczyn.
Uczestnicy: 48 osób młodych do 18 roku życia i 12 dorosłych przedstawicieli sektora publicznego zgrupowani w czterech 15-osobowych zespołach.
Partner:
Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie zaangażowany m. in. w promocję projektu oraz wsparcie rekrutacji wykonawców zadań merytorycznych i uczestników.
Streszczenie:
Projekt odpowiada na problem niewielkiego zaangażowania młodzieży w życie społeczności wiejskich, rozpoznany przez wnioskodawcę podczas badania ankietowego młodzieży Wielkopolski Wschodniej. Projekt umożliwi rozpoznanie potencjału jego uczestników, przyczyni się do kształtowania postaw obywatelskich, społecznych i wzmocni ich możliwości oraz zdolności zaangażowania w lokalne życie publiczne. Zachęci młodzież i dorosłych przedstawicieli sektora publicznego do współpracy, która zaowocuje zaprojektowaniem i współrealizacją działań publicznych o znaczeniu lokalnym. Projekt opiera się na coachingowej metodzie pracy z młodzieżą. Dzięki zawartemu Partnerstwu (wsparcie logistyczne i merytoryczne) uczestnicy wezmą udział w serii warsztatów i pozyskają kompetencje społeczno-obywatelskie, zgłębią istotę polityk publicznych i wiedzę na temat pracy metodą projektu. W trakcie letniego obozu coachingowego doprecyzują plany realizacji inicjatyw lokalnych, które będą podstawą do serii jesiennych warsztatów wdrożeniowych przeplatanych spotkaniami z decydentami. Projekt umożliwi realizację zadań, przy ak-tywnej współpracy z innymi młodymi mieszkańcami gmin. Spotkania podsumowujące projekt będą okazją do deklaracji władz gminnych i przyjęcia recept (procedur) trwałego angażowania młodzieży w życie publiczne.
Działania edukacyjne dla uczestników bezpośrednich:
•    Warsztaty integracyjno-rozwojowe.
•    Warsztaty kreatywności i inspiracji.
•    Warsztaty zarządzania projektami.
•    Letnia akademia wiedzy – obóz coachingowy.
•    Warsztaty wdrożeniowe.
Działania upowszechniające oraz skierowane do społeczności lokalnych:
•    Założenie i prowadzenie Facebooków.
•    Konsultacje publiczne z lokalną społecznością i z przedstawicielami władz, które dotyczyć będą zarówno potrzeb związanych z uczestnictwem młodzieży w życiu publicznym, jak i propozycji realizacji wybranych pomysłów podczas etapu testowania.
•    Etap testowania. Organizacja minimum 3 inicjatyw na grupę, z udziałem mieszkańców w tym młodzieży nie uczestniczącej dotychczas bezpośrednio w projekcie i partnerów publiczno-społecznych. Działania będą największym sprawdzianem i praktyczną lekcją, w której młodzież przetestuje swoje umiejętności, zaktywizuje się, zderzy z rzeczywistymi problemami i sukcesami.
•    Spotkania podsumowujące, prezentujące rezultaty i efekty projektu z udziałem przedstawicieli władz samorządowych, mieszkańców, młodzieży i prasy.

Partner Lider projektu
Zdjęcie 1
zdjecie 2
IMG-20211022-WA0000