Projekt „Młodzieżowe aktywizacje”

Projekt realizowany z dotacji programu „Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy”, prowadzonego przez konsorcjum w składzie: Fundacja im. Stefana Batorego, Fundacja Stocznia i Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich, finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na podstawie Porozumienia w sprawie Realizacji Programu zawartego między Fundacją im. Stefana Batorego a Biurem Mechanizmów Finansowych z siedzibą w Brukseli

Termin realizacji: 01.10.2021 r. – 31.12.2022 r.

Kwota dotacji: 72 800,00 EUR

Realizacja: Towarzystwo Samorządowe w Koninie w partnerstwie z Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie.

Miejsca realizacji: 4 powiaty: kolski - gm. Olszówka, koniński gm. Kazimierz Biskupi, słupecki - gm. Powidz i turecki - gm. Kawęczyn.

Uczestnicy: 48 osób młodych do 18 roku życia i 12 dorosłych przedstawicieli sektora publicznego zgrupowani w czterech 15-osobowych zespołach.

Streszczenie:
Projekt odpowiada na problem niewielkiego zaangażowania młodzieży w życie społeczności wiejskich, rozpoznany przez wnioskodawcę podczas badania ankietowego młodzieży Wielkopolski Wschodniej. Projekt umożliwi rozpoznanie potencjału jego uczestników, przyczyni się do kształtowania postaw obywatelskich, społecznych i wzmocni ich możliwości oraz zdolności zaangażowania w lokalne życie publiczne. Zachęci młodzież i dorosłych przedstawicieli sektora publicznego do współpracy, która zaowocuje zaprojektowaniem i współrealizacją działań publicznych o znaczeniu lokalnym. Dzięki zawartemu Partnerstwu (wsparcie logistyczne i merytoryczne) uczestnicy wezmą udział w serii warsztatów i pozyskają kompetencje społeczno-obywatelskie, zgłębią istotę polityk publicznych i wiedzę na temat pracy metodą projektu. W trakcie letniej akademii wiedzy doprecyzują plany realizacji inicjatyw lokalnych, które będą podstawą do serii jesiennych warsztatów wdrożeniowych przeplatanych spotkaniami z decydentami. Projekt umożliwi realizację zadań, przy aktywnej współpracy z innymi młodymi mieszkańcami gmin. Spotkania podsumowujące projekt będą okazją do deklaracji władz gminnych i przyjęcia procedur trwałego angażowania młodzieży w życie publiczne.

Działania edukacyjne dla uczestników bezpośrednich:
•Warsztaty integracyjno-rozwojowe.
•Warsztaty kreatywności i inspiracji.
•Warsztaty zarządzania projektami.
•Letnia akademia wiedzy.
•Warsztaty wdrożeniowe.

Wybrane działania upowszechniające oraz skierowane do społeczności lokalnych:
•Założenie i prowadzenie Facebooków.
•Konsultacje publiczne z lokalną społecznością i z przedstawicielami władz, które dotyczyć będą zarówno potrzeb związanych z uczestnictwem młodzieży w życiu publicznym, jak i propozycji realizacji wybranych pomysłów podczas etapu testowania.
•Etap testowania. Organizacja minimum 3 inicjatyw na grupę, z udziałem mieszkańców w tym młodzieży nie uczestniczącej dotychczas bezpośrednio w projekcie i partnerów publiczno-społecznych. Działania będą największym sprawdzianem i praktyczną lekcją, w której młodzież przetestuje swoje umiejętności, zaktywizuje się, zderzy z rzeczywistymi problemami i sukcesami.
•Spotkania podsumowujące, prezentujące rezultaty i efekty projektu z udziałem przedstawicieli władz samorządowych, mieszkańców, młodzieży i prasy.