PODPROGRAM 2018 – efekty.

Loga pomoc zTowarzystwo Samorządowe Koło Gminne w Grzegorzewie z terenu województwa wielkopolskiego przy współpracy z Bankiem Żywności w Koninie realizowało Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie wrzesień 2018 – czerwiec 2019.

Czytaj więcej...

Projekt „Ludzie kłodawskich sołectw – słownik biograficzny”

logo jpg

Termin realizacji: 01.07.2018 r. - 15.11.2018 r., dofinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w kwocie 10 000,00 zł. Celem projektu było pobudzenie mieszkańców do uczestnictwa w działaniach służących utrwalaniu wiedzy o lokalnej historii oraz przyczyniających się do  zachowania dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich. Służył podtrzymaniu tożsamości lokalnej, a także upowszechnieniu wzorców aktywności gospodarczej i społecznej, które wpłynęły na tworzenie materialnego oraz kulturowego dziedzictwa wsi kłodawskiej. Zadanie polegało na opracowaniu i wydaniu słownika biograficznego osób zasłużonych dla społeczności lokalnej, ze szczególnym uwzględnieniem animatorów życia społecznego oraz uczestników walk niepodległościowych. Efektem projektu była publikacja pn. „Ludzie kłodawskich sołectw – słownik biograficzny” w nakładzie 2 tys. egzemplarzy.

Projekt „Promocja Konińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2019 r.”

logotypy2

Darczyńca: Urząd Miasta Konin. Kwota 30 tys. zł. Termin realizacji: 1 marca 2018 r. - 30 listopada 2018 r.  Zadanie publiczne służyło upowszechnianiu działań wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz rozwój demokracji w zakresie przygotowania i przeprowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej oraz edukacyjnej skierowanej do mieszkańców Konina, wspierającej wprowadzenie Konińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2019 r. Projekt odwoływał się do zaangażowania i współdziałania mieszkańców na rzecz rozwoju miasta w kontekście realizacji inicjatyw finansowanych z budżetu partycypacyjnego.  Osiągnięcie celu było możliwe dzięki różnorodnym działaniom uporządkowanym i przypisanym w czasie. Kampania była przeprowadzona z użyciem różnych kanałów komunikacyjnych, dostosowanych do zróżnicowanych grup mieszkańców. Przeprowadzono i zorganizowano szereg akcji promocyjnych w tym spotkania z mieszkańcami, kolportaż ulotek, plakaty, billboardy, filmy, reklamę w mediach i z wykorzystaniem Internetu.

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 Banku Żywności w Koninie

Loga pomoc z

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM – PODROGRAM 2018 CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2018 – czerwiec 2019, a jej celami szczegółowymi są:

Czytaj więcej...

"Młodzieżowe inspiracje"

fio2018

Tytuł: „Młodzieżowe inspiracje” 

Projekt realizowany w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, finansowanego z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w ramach umowy nr 112_I/2017.

Darczyńca: Ministerstwo Rodziny, Pracy  i Polityki Społecznej, Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Termin realizacji: 1 lutego 2017 r. - 31 grudnia 2017 r.

Czytaj więcej...