„Młodzi liderzy samorządności”

Projekt „Młodzi liderzy samorządności” nr 52482 realizowany jestw ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO, edycja 2023 przez Towarzystwo Samorządowe w Koninie w partnerstwie z Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie.

Termin realizacji: od 01.07.2023 r. do 31.12.2024 r.

Kwota dotacji: 121 000,00 PLN

Miejsca realizacji: powiat koniński gminy Krzymów i Rzgów

Uczestnicy:

24 młodych przedstawicieli gmin do 18 roku życia i 6 dorosłych przedstawicieli sektora publicznego zgrupowani w dwóch 15-osobowych zespołach.

Streszczenie:

Projekt odpowiada na problem niewielkiego zaangażowania młodzieży w życie społeczności wiejskich, rozpoznany przez wnioskodawcę i partnera podczas badania ankietowego młodzieży Wielkopolski Wschodniej. Projekt umożliwi rozpoznanie potencjału jego uczestników, przyczyni się do kształtowania postaw obywatelskich, społecznych i wzmocni ich możliwości oraz zdolności zaangażowania w lokalne życie publiczne. Zachęci młodzież i dorosłych przedstawicieli sektora publicznego do współpracy, która zaowocuje zaprojektowaniem i współrealizacją działań publicznych o znaczeniu lokalnym. Projekt opiera się na coachingowej metodzie pracy z młodzieżą. Dzięki zawartemu Partnerstwu (wsparcie logistyczne i merytoryczne) uczestnicy wezmą udział w serii warsztatów i pozyskają kompetencje społeczno-obywatelskie, zgłębią istotę polityk publicznych i wiedzę na temat pracy metodą projektu. W trakcie zimowej i letniej akademii wiedzy doprecyzują plany realizacji inicjatyw lokalnych, które będą podstawą do serii jesiennych warsztatów wdrożeniowych przeplatanych spotkaniami z decydentami. Projekt umożliwi realizację zadań, przy aktywnej współpracy z innymi młodymi mieszkańcami gmin. Spotkania podsumowujące projekt będą okazją do deklaracji władz gminnych i przyjęcia recept (procedur) trwałego angażowania młodzieży w życie publiczne.

Działania edukacyjne dla uczestników bezpośrednich:

  1. Warsztaty integracyjno-rozwojowe.
  2. Warsztaty zarządzania projektami.
  3. Zimowa lub letnia akademia wiedzy.
  4. Warsztaty wdrożeniowe.

Działania upowszechniające oraz skierowane do społeczności lokalnych:

  1. Założenie i prowadzenie Facebooków.
  2. Konsultacje publiczne z lokalną społecznością i z przedstawicielami władz.
  3. Etap testowania. Organizacja inicjatyw lokalnych z udziałem mieszkańców i młodzieży.
  4. Spotkania podsumowujące, prezentujące rezultaty i efekty projektu z udziałem przedstawicieli władz samorządowych, mieszkańców, młodzieży i prasy.