„Młodzieżowe inspiracje”

Cel projektu: Wzrost uczestnictwa wielkopolskich gimnazjalistów w lokalnym życiu publicznym i w procesie decyzyjnym poprzez stworzenie warunków do długotrwałej współpracy młodzieży z samorządem lokalnym.

Tytuł: „Młodzieżowe inspiracje” 

Projekt realizowany w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, finansowanego z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w ramach umowy nr 112_I/2017.

Darczyńca: Ministerstwo Rodziny, Pracy  i Polityki Społecznej, Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Termin realizacji: 1 lutego 2017 r. – 31 grudnia 2017 r.

Budżet projektu: 123 276,00 zł w tym z dofinansowania 99 906,00 zł

Gminy objęte projektem: Golina, Kłodawa i Malanów.

Uczestnicy bezpośredni: 30 gimnazjalistów i 9 osób dorosłych (przedstawiciele sektora publicznego)

fio2018

Działania: Uczestnicy brali udział  w serii warsztatów przygotowawczych, pięciodniowym obozie coachingowym (w okresie wakacyjnym) i w warsztatach wdrożeniowych oraz w spotkaniach podsumowujących. Podczas tych spotkań młodzież określiła swoje wartości, potrzeby i zasoby, a w oparciu o swoje możliwości każdy z trzech zespołów podjął decyzje o sposobie na włączenie młodych osób w życie publiczne gminy.

Rezultaty: Dużym sukcesem mogły pochwalić się trzy grupy młodzieży biorące udział w projekcie „Młodzieżowe Inspiracje” podczas jesiennych spotkań podsumowujących działania. Wśród gości znaleźli się przedstawiciele władz samorządowych, miejscowi radni, sołtysi oraz prezes Towarzystwa Samorządowego, dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych gmin, rodzice oraz inni zainteresowani mieszkańcy. Goście zapoznali się z historią działań projektu. Zespołami kierowali trenerzy: w Golinie pani Aldona Olesiak, w Kłodawie (miejscowość Korzecznik) pan Bohdan Kamiński a w Malanowie pani Marta Dobrzyniak. Mentorzy grup pomagali określić plany działań, pokonać trudności, wyzwolili pozytywne emocje a w końcowym efekcie doprowadzili do realizacji celu.

W Golinie młodzież zaproponowała utworzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej oraz z pomocą anonimowych ankiet przeprowadziła badania diagnozujące potrzeby młodych osób. Autorzy ankiety zaprosili do dzielenia się opiniami o miejscach, gdzie młodzież pragnie spędzać czas oraz aktywności, która pozwoli na rozwijanie zainteresowań. W trakcie badania udało się pozyskać 186 odpowiedzi respondentów. Podczas spotkania podsumowującego autorzy prezentacji przedstawili wyniki ankiet i przekazali je na ręce Burmistrza Miasta. Pokaz slajdów połączony z komentarzem uczestników projektu był doskonałą formą przekazu, który trafił do wszystkich zgromadzonych. W odpowiedzi na zgłoszone poprzez ankiety różne potrzeby młodych osób Burmistrz Miasta przedstawił, które z nich będą już w najbliższej przyszłości spełnione. Planów inwestycyjnych jest wiele i z pewnością ich realizacja usatysfakcjonuje nie tylko młode ale i starsze osoby. Z dużym zainteresowaniem władz samorządowych spotkał się pomysł utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej. Wspólnie opracowany statut stanowił załącznik do uchwały o powołanie nowego organu o charakterze konsultacyjnym.  28 grudnia Rada Miejska w Golinie przyjęła uchwałę, która następnie została zaakceptowana i ogłoszona (8 stycznia 2018 r.) w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=400 Pierwsze wybory do MRM rozporządzono na dzień 15 marca 2018 roku.

W gminie Kłodawa w miejscowości Korzecznik młodzi ludzie postanowili zająć się rozpoznaniem potrzeb młodzieży z wioski. Nastolatki zdecydowały o przeprowadzeniu badania ankietowego, zamieścili też formularz ankiety na profilu społecznościowym. Autorzy ankiety zaprosili młodzież do dzielenia się opiniami o: Miejscach, gdzie chce młodzież pragnie spędzać czas; Aktywności, która pozwoli na rozwijanie zainteresowań oraz o Kompetencjach, które przydadzą się w życiu. I tak właśnie MAK stał się graficznym symbolem inicjatywy. W trakcie badania udało się pozyskać ok. 90 odpowiedzi respondentów. Prezentacja wyników badania podczas spotkania podsumowującego projekt stała się podstawą dyskusji o potrzebach młodzieży i o tym, jakie działania można podjąć, by zadbać o jej wszechstronny rozwój. Dorosłe osoby zadeklarowały swoją pomoc. Stwierdziły że należy jak najszybciej  zadbać o większe poczucie wpływu młodzieży na zapadające decyzje dotyczące społeczności lokalnej, zagospodarowania przestrzeni itp… Oferowali swój czas i różne miejsca potencjalnych spotkań młodzieży. Interesującymi propozycjami były rajdy rowerowe i wyjazdy integracyjne. Dyskutowano również o możliwości utworzenia młodzieżowej rady sołeckiej. Przed młodymi mieszkańcami pojawiły się więc nowe perspektywy, które przy wsparciu dorosłych rysują atrakcyjną przyszłość czego oczekiwano po tych kilku miesiącach projektu.

W Malanowie zrodziły się pomysły na festyn „Nasz nowy park” oraz powołanie młodzieżowej rady gminy, która miałaby możliwość współdecydowania o tym, co dzieje się w lokalnym środowisku. Młodzi uczestnicy inicjatywy postanowili zwrócić uwagę na konieczność rewitalizacji parku. Zaplanowali konkurs pt. „Nasz nowy park”, zajęli się również organizacją festynu, podczas którego odbyła się dyskusja o parku. Dzięki inicjatywie młodzieży i jej chęci podjęcia dyskusji z mieszkańcami możliwa stała się szeroka partycypacja w organizacji i przeprowadzeniu festynu. Wszyscy chętni mogli zaprezentować swoje pomysły na zagospodarowanie parku oraz zastanowić się nad tym, jak sprawić, by ich wizje nabrały realnego kształtu. W realizację festynu pod hasłem „Nasz nowy park” zaangażowali się lokalni przedsiębiorcy, muzycy, strażacy, urzędnicy, nauczyciele, pracownicy biblioteki i mieszkańcy Malanowa. Podczas spotkania podsumowującego projekt, na ręce wójta gminy Malanów trafił wniosek o powołanie Młodzieżowej Rady Gminy oraz opracowany na warsztatach statut MRG. Padły także deklaracje ze strony dorosłych mające wspomóc młodzież w realizacji ich planów. Przedstawiciele władz i szkoły zapewnili uczestników projektu, o stworzeniu jak najlepszych warunków do funkcjonowania MRG, możliwości wpływu na sprawy dotyczące młodzieży, a także wolności, promowaniu inicjatyw oraz wspieraniu i inspirowaniu. Młodzi przyznali, że są dumni z tego iż mogą coś zrobić, co będzie służyć na długie lata społeczności. Pokazali swoje umiejętności, kreatywność, zapał. I choć projekt dobiegł końca, to zapewnili, że nie jest to ich ostatnie słowo.

Na zakończenie projektu wszyscy uczestnicy otrzymali upominki oraz certyfikaty potwierdzające kilkumiesięczne zaangażowanie. Wartością dodaną projektu jest niewątpliwie nowe spojrzenie na młodzież i jej rolę w lokalnej wspólnocie.