Nowe władze towarzystwa

Nowe władze towarzystwa

Towarzystwo Samorządowe ma nowe władze. Prezesem ponownie został Ireneusz Niewiarowski, natomiast w skład zarządu weszli: Jan Nowak, Maria Nowak, Mirosław Mękarski, Andrzej Operacz, Urszula Polewska, Tadeusz Słodkiewicz i Halina Wesołowska. Wyboru dokonano podczas zjazdu wojewódzkiego TS w Koninie.

Witając delegatów I. Niewiarowski powiedział: – TS to kontynuacja idei Komitetów Obywatelskich. Dlatego zawsze chcemy być blisko spraw społeczności lokalnych, edukacji dzieci i młodzieży, a także szeroko rozumianej samorządności .
Podczas obrad dokonano również wyboru Komisji Rewizyjnej. W jej skład weszli: Tomasz Nuszkiewicz, Katarzyna Szczap i Stanisław Urbaniak.
Zjazd był również podsumowaniem 4-letniej działalności Towarzystwa.

Konkursy edukacyjne
Tradycyjnie TS zorganizował kilka konkursów dla młodzieży : Wielkopolski Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym , Wielkopolski Konkurs Nasza Europa, I Historyczny Konkurs Badawczy „Bohaterowie Są Wśród Nas”, II Historyczny Konkurs Badawczy „Wybory Samorządowe 1990 Roku w Mojej Gminie”, a także III Historyczny Konkurs Badawczy ,,Stan wojenny w mojej miejscowości”
W 2011 roku Towarzystwo Samorządowe otrzymało dofinansowanie na realizację zadania publicznego: „Rzeczpospolita Samorządna Działalność Komitetu Obywatelskiego „S” na ziemi konińskiej w latach 1989 – 1990” ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. W ramach tego zadania zebrane zostały informacje, dokumenty, relacje oraz zdjęcia osób, które nie tylko uczestniczyły w tworzeniu Komitetów Obywatelskich „S”, ale także działały na rzecz organizacji wyborów parlamentarnych z 1989 roku oraz samorządowych z 1990 roku.
W ramach projektu zorganizowana została debata w lokalnej telewizji mająca na celu uświadomienie społeczności lokalnej tego, że już w ich najbliższym sąsiedztwie mieszkają osoby, które przyczyniły się do przywrócenia samorządności w Polsce. Ponad 200 osób uczestniczyło w konferencji upamiętniającej historię Komitetów Obywatelskich w regionie konińskim w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. W trakcie konferencji odbyła się promocja książki ,,Samorządna Rzeczpospolita” autorstwa dr. Piotra Gołdyna, a także projekcja filmu ,,Początki wolnej Polski” przygotowanego przez TV Konin. W holu auli można było obejrzeć wystawę zdjęć, ulotek, plakatów z tamtego czasu. Wszyscy uczestnicy konferencji oprócz wydanej monografii oraz filmu zrealizowanego w ramach projektu otrzymali także pamiątkowe medale.

Fundusz Stypendialny
– Najważniejsza działalność Towarzystwa Samorządowego to Fundusz Stypendialny. Powołany w lipcu 2000 roku przyznał już łącznie 1 915 stypendiów dla uzdolnionej i aktywnej społecznie młodzieży ze środowisk wiejskich. Obszar działania funduszu to powiaty: koniński, kolski, słupecki, turecki, wrzesiński. Odbiorcami funduszu są uczniowie szkół średnich, gimnazjaliści – konkretne osoby wskazane przez darczyńców oraz studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie – powiedział na spotkaniu I. Niewiarowski, prezes TS.
Fundusz stypendialny realizuje swoje cele głównie poprzez promowanie młodych talentów, uczniów twórczych, pragnących robić więcej dla własnego doskonalenia i rozwoju. Pomaga głównie uczniom uzdolnionym, którzy wymagają pomocy finansowej. Realizacja powyższych celów jest możliwa dzięki dotacjom i darom od osób fizycznych i prawnych.
Od roku szkolnego 2006/2007 Fundusz Stypendialny Towarzystwa Samorządowego objęty jest Programem Równe Szanse – Lokalne Programy Stypendialne realizowanym przez Fundację im. Stefana Batorego. Program Równych Szans wspiera merytorycznie i finansowo organizacje działające na rzecz wyrównywania dostępu do edukacji młodzieży z mniejszych miejscowości i uboższych środowisk, poprzez tworzenie lokalnych programów stypendialnych dla młodzieży szkolnej. Podobnie jak w latach poprzednich, otrzymał TS dotację w wysokości 20 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów.
Po raz trzeci Towarzystwo uzyskało dofinansowanie programu stypendialnego dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. „Agrafka Agory” to partnerski program Fundacji Agrafka Agory i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. Główne cele Agrafki to wyrównywanie szans edukacyjnych oraz motywowanie studentów do dalszego rozwoju i pracy, a także popularyzacja idei stypendiów edukacyjnych w Polsce.


15-lecie Banku Żywności
Towarzystwo Samorządowe jest współzałożycielem Banku Żywności w Koninie, który przeprowadza liczne akcje i prowadzi stałe przedsięwzięcia związane z pomocą charytatywną osobom potrzebującym wsparcia żywnościowego. Członkowie Towarzystwa Samorządowego uczestniczyli między innymi w akcjach „Pogotowie św. Mikołaja”, „Powszechnej Przedświątecznej Zbiórce Żywności” oraz realizowali program pomocy unijnej.
We wrześniu 2011 roku Bank Żywności w Koninie obchodził 15-lecie. Z tej okazji została wydana broszura „Ziarnko do ziarnka…” podsumowująca całą działalność placówki. Prezes Ireneusz Niewiarowski, w uznaniu zasług, otrzymał z rąk wojewody wielkopolskiego medal Witolda Celichowskiego, pierwszego Wojewody Wielkopolskiego II Rzeczpospolitej oraz Odznakę Honorową „Zasłużony dla miasta Konina” – z rąk Marka Waszkowiaka wiceprezydenta Konina.

Piętnastolecie Towarzystwa Samorządowego
20 czerwca 2009 roku w Licheniu odbyły się jubileuszowe uroczystości. Były one połączone z 20 rocznicą odrodzenia polskiej demokracji. Uroczystość rozpoczęto mszą odprawioną w licheńskiej bazylice. Następnie w domu pielgrzyma „Arka” odbyła się konferencja oraz prezentacja filmu przedstawiającego relację działaczy, NSZZ RI „Solidarność”. Ponadto została zaprezentowana publikacja przedstawiająca sylwetki zasłużonych działaczy opozycji wiejskiej z regionu konińskiego pod tytułem „Z pól do wolności”. Gościem uroczystości był marszałek Sejmu Bronisław Komorowski. Podczas spotkania przywoływano wspomnienia o odzyskiwaniu polskiej suwerenności oraz o budowaniu demokracji przez lokalnych działaczy wiejskich. Marszałek wręczył medale osobom, które szczególnie zasłużyły się dla polskiej wsi w latach walki o jej wolność.

Wydane książki
„Z pól do wolności” autor dr Piotr Gołdyn.
„Solidarność w Kłodawie 1980 – 1989” autor Ewa Kapyszewska.
„Samorządna Rzeczpospolita” autor dr. Piotra Gołdyna

Wybory samorządowe
21 listopada 2010 roku odbyła się pierwsza tura wyborów samorządowych. 5 grudnia nastąpiło ostateczne rozstrzygnięcie dla wójtów i burmistrzów. Członkowie oraz sympatycy Towarzystwa Samorządowego wybrani na funkcje wójta/burmistrza: Wojciech Chojnowski, Józef Chudy, Zdzisław Czapla, Bożena Dominiak, Józef Drop, Mieczysław Drożdżewski, Piotr Fret, Gerard Krzeszewski, Zbigniew Mielczarek, Karol Mikołajczyk, Jan Nowak, Andrzej Operacz, Mariusz Zaborowski . Wielu członków TS sprawuje funkcje radnych gminnych i powiatowych. Andrzej Nowak jest wicestarostą powiatu konińskiego, a Maciej Dąbrowski radnym Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

Lekcja historii „Czarny Czwartek – Janek Wiśniewski padł”
Wiosną 2011 roku, ponad 3500 osób wzięło udział w kilkunastu seansach filmu dokumentującego wydarzenia grudniowe 1970 roku w kinie Oskard w Koninie. Szymon Pawlicki swymi wspomnieniami wprowadzał uczestników w nastrój tamtych dni. 17 maja w Sali Domu Kultury w Kole zorganizowano wspólnie z Platformą Obywatelską, z udziałem Marszałka Sejmu Stefana Niesiołowskiego, seans dla 300 uczestników.Dodatkowo rozprowadzono ponad 1000 sztuk biuletynu pozyskanego z IPN.

Forum Programowe „Równać Szanse”
27 września 2010 r. odbyło się Kawęczyńskie Forum Lokalne Programu Równać Szanse. Organizatorem Forum było Stowarzyszenie „Kawęczyńskie Forum Rodziców” oraz Zespół Szkół im. MSC w Kawęczynie. Forum realizowane było we współpracy z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży , stworzyło okazję do zaprezentowania szerokiemu gremium projektów realizowanych w ramach programu „Równać szanse”.

„Archiwa Przełomu 1989 -1991”
Na zaproszenie Kancelarii Prezydenta RP i Kancelarii Senatu RP prezes TS uczestniczy w realizacji projektu pod nazwą „Archiwa Przełomu 1989 -1991”. Zadaniem przedsięwzięcia jest zgromadzenie dokumentacji z okresu, w którym przebudowa państwa objęła niemal wszystkie sfery życia, m.in.: dokumentacja Okrągłego Stołu, Komitetów Obywatelskich, Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego. Efektem będzie udostępnienie w Internecie kopii cyfrowych oryginalnych dokumentów i materiałów ikonograficznych z pierwszych lat transformacji ustrojowej, politycznej i gospodarczej. To „wirtualne muzeum” ułatwi społeczeństwu dostęp do źródłowych dokumentów dotyczących najnowszej historii politycznej naszego kraju. Celem jest ocalenie i utrwalenie w pamięci narodowej ważnego rozdziału z najnowszej historii odrodzonej Rzeczypospolitej. Projekt honorowym patronatem objął Prezydent Bronisław Komorowski.
Na koniec zjazdu wojewódzkiego I. Niewiarowski powiedział, że TS powinien pozyskiwać liderów społeczności lokalnych. – I co ważne, w wielu kwestiach nie musimy mieć takie same jak oni poglądy. Przyszłość Polski zależy do szeroko rozumianej współpracy w każdej dziedzinie. Będzie to szczególnie ważne po 2020 roku, kiedy skończą się pieniądze z Unii – podkreślił prezes.
Kończąc zjazd 61 delegatów podjęło uchwałę o wydaniu książki dotyczącej mijającego za 2 lata 20-lecia TS.