O Samorządzie Terytorialnym

Wielkopolski Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym organizowany był od 1994 roku jako owoc doświadczeń pierwszej kadencji odrodzonego samorządu gminnego. Przeznaczony początkowo dla uczniów szkół podstawowych a od roku szkolnego 1999/2000 dla młodzieży gimnazjalnej. Odwoływał się do idei budowania społeczeństwa obywatelskiego, aktywnie upowszechniając podstawową wiedzę o funkcjonowaniu samorządu i jego znaczeniu dla życia lokalnych społeczności. Łączna liczba uczestników 25 edycji konkursu to 50 tys. uczniów z 200 gimnazjów i szkół podstawowych w 150 gminach i 35 powiatach województwa Wielkopolskiego.
Konkurs był trzystopniowy: etap szkolny/gimnazjalny, gminny/powiatowy i finał wojewódzki. Tematyka konkursu obejmowała trzy bloki:

SAMORZĄD TERYTORIALNY I LOKALNA DEMOKRACJA
To największy obszar tematyczny konkursu, obejmował bowiem wiedzę dotyczącą funkcjonowania samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, w tym także te zadania, które spoczywają na samorządzie, a wynikają z prawa krajowego (np. dostęp do informacji) albo z zasad (np. zasada subsydiarności lub zasada partnerstwa).

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W ŻYCIU PUBLICZNYM
Miejsce organizacji pozarządowych w życiu publicznym jest coraz ważniejsze i wymaga od wszystkich zaangażowania i woli współpracy. Dlatego fragment konkursu poświęcony był działalności organizacji pozarządowych i ich zaangażowaniu w ważne zadania publiczne, często realizowane we współpracy z samorządem (np. opieka nad dziećmi, działalność charytatywna, inicjatywy ekologiczne).

KONTEKST EUROPEJSKI SAMORZĄDU
Podstawowe informacje o Unii Europejskiej: symbole, waluta, kraje członkowskie, historia, instytucje i organy oraz samorządy w Unii Europejskiej.

Z inicjatywy korzystali uczniowie, nauczyciele, a pośrednio inni przedstawiciele lokalnych środowisk. W efekcie wzrastała znajomość wagi i zasad funkcjonowania lokalnej demokracji, rosła świadomość możliwości i wyzwań, jakie wiążą się z integracją europejską.