Projekt: „Promocja Konińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2017 r.” realizowany od 1 marca do 30 listopada 2016 r.

Wszystkie działania w ramach projektu zmierzały do rozwiązywania problemów związanych z niską świadomością i małym zaangażowaniem obywateli w proces działań związany z mechanizmem budżetu obywatelskiego.

kbo2016

Poprzez szereg działań promocyjnych dotarliśmy z informacją o KBO do większości mieszkańców miasta Konina i okolic. Stało się to zachętą do składania wniosków i uwolniło potencjał twórczy oraz społeczny. Nastąpiła integracja różnych grup społecznych wokół wspólnego interesu publicznego. Niewątpliwie osoby pracujące przy opracowaniu wniosków zdobyły nowe kompetencje i umiejętności współpracy i kompromisu. Wspólna praca pobudziła zainteresowane grupy do akcji promocyjnych własnych projektów. Działania te wpłynęły na frekwencję podczas głosowania. Wzrosła aktywność mieszkańców, którzy od marca do września wykonywali zadania na rzecz lokalnego środowiska. Budżet obywatelski, który był promowany poprzez działania projektu, ukształtował mieszkańców w kierunku rozumienia znaczenia dobra publicznego i odpowiedzialności za jego właściwe zagospodarowanie. Odwołał się do istoty i znaczenia uczestnictwa mieszkańców w procesie decyzyjnym. Stworzył poczucie solidarności pomiędzy różnymi grupami społecznymi.
Dzięki realizacji projektu przeprowadziliśmy szereg akcji promocyjnych a w efekcie odnotowano większą frekwencję we wrześniowym głosowaniu.
Akcjami promocyjnymi objęliśmy teren miasta Konina a pośrednio osoby na co dzień pracujące, uczące się czy w inny sposób związane z miastem. Różnorodność produktów sprawiła, że informacja docierała do odbiorców na wiele sposobów. Były to dwa rodzaje ulotek w ilości: 5 tys. ulotka nr 1 oraz 35 tys. ulotka nr 2, prezentacja multimedialna podczas spotkań, 100 plakatów, reklama na 2 billboardach, kilkanaście bannerów na stronach jednostek organizacyjnych miasta, po 2 reklamy na portalu LM.PL i w „Przeglądzie Konińskim”, 1 film – spot reklamowy, interaktywna mapa projektów, 6 banerów, Fanpage i strona internetowa. W prasie lokalnej ukazało się kilka artykułów prasowych, kilka audycji oraz informacje na portalach miejskich i w telewizji lokalnej.
Ostatecznie mieszkańcy złożyli 105 wniosków, a w głosowaniu wzięło udział 7066 osób co stanowi trzykrotność z pierwszej edycji KBO.
W działania promocyjne zaangażowani byli społecznie uczniowie CKU w Koninie, członkowie Towarzystwa Samorządowego z Konina i z Konińskiego Kongresu Kobiet, razem około 30 osób.