Relacja z debaty w Kole

Relacja z debaty w Kole

W czwartek 15 października w Zespole Szkół nr 1 w Kole, dwie grupy młodzieży, uczestniczącej w projekcie „Moje miejsce” debatowały z dorosłymi na temat możliwości realizacji opracowanego projektu, który zakłada urządzenie skateparku i zagospodarowanie przestrzenno-funkcjonalne terenu wokół istniejącego Orlika.

To właśnie miejsce sąsiadujące z budynkiem szkoły było elementem, który połączył te dwie grupy. Choć na początku zajęć prześcigali się kreatywnymi pomysłami na zagospodarowanie różnych miejsc, które wymagają w Kole „ożywienia”, postanowili zjednoczyć siły i zrobić coś wspólnego, coś z czego będą dumni i posłuży integracji całej lokalnej społeczności. Z głowami pełnymi pomysłów z zapałem przystąpili do dzieła, wspaniale radząc sobie z podziałem prac.
Pierwszy zespół zaprojektował wielofunkcyjne urządzenia, a także elementy aranżacji terenu rekreacyjnego w sąsiedztwie Orlika: meble parkowe, ławki, podesty, oświetlenie, stojaki na rowery, wielofunkcyjne formy służące i sprzyjające rekreacji w otoczeniu zieleni. Sposób wykorzystania zaprojektowanych elementów pozostawia dowolność i jest dostosowany do różnych potrzeb użytkowników w każdym wieku. W projekcie są wydzielone strefy dla skateparku i strefa przeznaczona do rekreacji i relaksu. Zaprojektowane formy wykorzystują figurę koła, co ma nawiązywać do nazwy miasta.
Drugi zespół skupił się na aranżacji miejsca dla odpoczynku i dla widzów sportowych zmagań na orlikowym boisku. Istotą projektu było zaprojektowanie przestrzeni (m.in. widowni) tak, by można było z niej korzystać w trakcie meczu, ale również po meczu – jako miejsca odpoczynku i przyjemnego, aktywnego spędzania czasu.
Owoce dwunastomiesięcznej pracy młodych projektantów przedstawia makieta, którą z dumą prezentowali podczas spotkania. Dorośli uczestnicy debaty włączyli się do żywej dyskusji, czego wyrazem były liczne pytania kierowane do młodzieży.  Wyrażali pochwały, szacunek, podziw dla trudnej, wymagającej wielkiego poświęcenia i zaangażowania pracy jaką wykonali gimnazjaliści. Chwalili wielopokoleniowy charakter powstałego dzieła, które doskonale odzwierciedla potrzebę integracji, swobody i wolności młodego pokolenia.
Młodzież spotkała się z licznymi deklaracjami wsparcia i zaangażowania ze strony dorosłych w powodzenie tego przedsięwzięcia. Sekretarz miasta zadeklarowała pomoc w przeanalizowaniu strony formalno-prawnej dot. zagospodarowania przestrzennego zaprojektowanego miejsca. Wyraziła swoją nadzieję, na przystąpienie samorządu kolskiego do realizacji budżetu obywatelskiego, który stworzyłby ogromne możliwości finansowe do realizacji tego przedsięwzięcia. Jeden z rodziców będzie zabiegał u właściciela terenu o zgodę na realizacje tej inicjatywy. Dyrektor szkoły będzie lobbował projekt,  pomoże w jego promocji. Wszyscy jednym głosem wyrazili swą gotowość do wsparcia i współpracy z młodzieżą.
Kolejną część debaty poświęcono propozycjom w zakresie zwiększenia udziału młodego pokolenia w lokalnym proces decyzyjny. Oto one:
– powołanie młodzieżowej rady miasta,
– prowadzenie dialogu, konsultacji z młodzieżą, organizacja spotkań z ich udziałem oraz osobami, które zadeklarują swoją pomoc,
– organizacja happeningów,
– szybka realizacja chociażby małego elementu projektu.
Na ostatnie pytanie prowadzącego debatę: „Co dał Ci udział w projekcie?”, z którym zwrócił się do młodych uczestników projektu, usłyszeliśmy m. in. taką odpowiedź: „jesteśmy bardziej świadomi swojego potencjału, dumni i usatysfakcjonowani z tego, że mogliśmy zrobić coś dobrego dla innych”. Projekt przyczynił się do zdobycia nowych doświadczeń, umiejętności współpracy w grupie, prowadzenia skutecznego dialogu i integracji. Dowiódł, że młodzi mogą mieć swój udział i głos przy realizacji inicjatyw, w których do tej pory nie uczestniczyli.

KOlo2
KOlo3
KOlo4
KOlo5
Kolo6
Kolo7
Kolo8