Transformacja Wielkopolski Wschodniej

Transformacja Wielkopolski Wschodniej

23 października w centrum konferencyjnym Niagara obok Konina odbyło się seminarium „Transformacja Wielkopolski Wschodniej. Ludzie — Gospodarka — Inwestycje”. Organizatorami byli: Instytut Badań Strukturalnych, Edinburgh Centre for Carbon Innovation (Uniwersytet Edynburski), Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu i EU-CONSULT.

ibs

Nasze Towarzystwo reprezentowały Joanna Kukulska i Grażyna Sędziak. Celem seminarium było wywołanie dyskusji nad możliwymi działaniami ograniczającymi negatywne skutki transformacji w regionie, a także działaniami tworzącymi nowe szanse rozwoju subregionu konińskiego. Punktem wyjścia do dyskusji były wyniki badań opracowane w Instytucie Badań Strukturalnych oraz na Uniwersytecie Edynburskim. Aleksander Szpor, Daniel Kiewra i Jan Witajewski-Baltvilks z IBS przedstawili scenariusze rozwoju regionu do roku 2050 pod kątem ekonomicznym, społecznym oraz technologicznym. Adam Irvine z Edinburgh Centre for Carbon Innovation przedstawił działania dotyczące „inteligentnej transformacji” z perspektywy międzynarodowej.
W trakcie spotkania przeprowadzono bloki warsztatów: na temat inteligentnych specjalizacji  oraz transformacji subregionu konińskiego oraz na temat optymalnego scenariusza transformacji w Wielkopolsce Wschodniej. W ustrukturyzowanej dyskusji wypracowano  propozycje działań ograniczających ryzyka związane z realizacją wybranych scenariuszy. Wśród atutów naszego regionu uczestnicy wymieniali między innymi lokalizację w centrum kraju, wyróżniające nas bogactwa naturalne w tym zbiorniki wodne, złoża węgla brunatnego, gaz ziemny, wyznaczone strefy inwestycyjne (niestety nie wykorzystywane). Dotychczasowe badania geotermalne przeprowadzone w naszym regionie, wykazały rekordowe spośród wszystkich działających w kraju geotermii: temperatura w złożu na końcowej głębokości to 97,50C przy mineralizacji 150 gramów w litrze i dużej wydajności. Stwarza to możliwości szerokiego wykorzystania wód geotermalnych w tym do produkcji energii elektrycznej. Szansą dla naszego regionu są też inne odnawialne źródła energii jako alternatywa dla wyczerpujących się paliw kopalnianych, wykorzystanie przemysłu energetycznego, turystyka wyspecjalizowana, istniejący potencjał przedsiębiorstw i inne zasoby stałe. Konieczne w obecnej sytuacji jest sieciowanie i współpraca przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji społecznych oraz nauki i biznesu.
Wnioski z warsztatów w postaci planu działań (rekomendacji) zostaną opublikowane jako część raportu IBS przygotowywanego w ramach projektu „Transformacja energetyczna w subregionie konińskim”.

WIĘCEJ O SEMINARIUM