Tytuł projektu „Promocja Konińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 r.

konkbo

Tytuł projektu „Promocja Konińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 r.”
Zleceniodawca: Urząd Miasta Konin.
Termin realizacji: 1 marca 2017 r. – 30 listopada 2017 r.

Budżet projektu: 30 000,00 zł.
Zadanie publiczne miało na celu upowszechnianie działań wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz rozwój demokracji w zakresie przygotowania i przeprowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej oraz edukacyjnej skierowanej do osób związanych z Koninem, wspierającej wprowadzenie Konińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 r. Projekt odwoływał się do zaangażowania i współdziałania mieszkańców na rzecz rozwoju miasta w kontekście realizacji inicjatyw finansowanych z budżetu partycypacyjnego.
Wszystkie działania w ramach projektu zmierzały do rozwiązywania problemów związanych z niską świadomością i małym zaangażowaniem obywateli w proces działań związany z mechanizmem budżetu obywatelskiego.
Poprzez szereg działań promocyjnych dotarliśmy z informacją o KBO do większości mieszkańców miasta Konina i okolic. Stało się to zachętą do składania wniosków i uwolniło potencjał twórczy oraz społeczny. Nastąpiła integracja różnych grup społecznych wokół wspólnego interesu publicznego. Niewątpliwie osoby pracujące przy opracowaniu wniosków zdobyły nowe kompetencje i umiejętności współpracy i kompromisu. Wspólna praca pobudziła zainteresowane grupy do akcji promocyjnych własnych projektów. Wzrosła aktywność mieszkańców, którzy do 31 marca złożyli w sumie 129 wniosków. Przygotowanie projektów wymagało szczególnego zaangażowania ze strony mieszkańców oraz współpracy różnych środowisk na rzecz konkretnej inicjatywy. KBO stał się kreatywnym środkiem integrującym i pobudzającym demokrację lokalną. To z pewnością będzie procentować w przyszłości bardziej świadomym, dojrzałym obywatelstwem.
Budżet obywatelski, który był promowany poprzez działania projektu, ukształtował mieszkańców w kierunku rozumienia znaczenia dobra publicznego i odpowiedzialności za jego właściwe zagospodarowanie. Odwołał się do istoty i znaczenia uczestnictwa mieszkańców w procesie decyzyjnym. Stworzył poczucie solidarności pomiędzy różnymi grupami społecznymi.
Rezultaty wpłynęły na zwiększenie zainteresowania mieszkańców Konina Konińskim Budżetem Obywatelskim. Dzięki przeprowadzonej kampanii promocyjnej wykorzystującej różne kanały informacyjne dotarliśmy do wszystkich mieszkańców miasta. Ostatecznie w głosowaniu wzięło udział 12757 osób (pięć razy więcej niż w pierwszej edycji a w stosunku do poprzedniego roku liczba wzrosła niemal dwukrotnie). W lokalach wyborczych głosy oddało 1241 a przez internet 11516.
W działania promocyjne zaangażowani byli społecznie uczniowie CKU w Koninie, członkowie Towarzystwa Samorządowego z Konina i z Konińskiego Kongresu Kobiet, razem około 30 osób.