Misja i zadania

Towarzystwo Samorządowe jest organizacją pożytku publicznego i jako takie angażuje się w działania służące ogółowi społeczeństwa. Wszystkie podejmowane inicjatywy odpowiadają na aktualne potrzeby mieszkańców. Wymaga to współpracy wielu osób z sektorów: samorządowego, prywatnego i społecznego. Usługi wykonywane są bezpłatnie z zaangażowaniem społecznym wielu członków Towarzystwa Samorządowego. Tak wiele celów określonych w statucie najtrafniej zawiera się w trzech tematach:

SILNY SAMORZĄD

Towarzystwo Samorządowe jest organizacją, która powstała w specyficznej sytuacji, pod koniec pierwszej kadencji samorządu terytorialnego. Doraźnym celom związanym z przygotowaniem do wyborów podczas drugiej kadencji towarzyszyła też misja umacniania demokracji a szczególnie samorządu w pierwszych latach jej wdrażania.

„Samorząd” to jednak nie tylko udział w wyborach lokalnych to również propagowanie wiedzy poprzez publikacje, konferencje, upamiętnianie rocznic i świąt związanych z samorządnością. Wykorzystanie dużego potencjału młodzieży poprzez tworzenie młodzieżowych rad przy samorządach gminnych i powiatowych. Wymiana doświadczeń z innymi europejskimi samorządami. Wspólne inicjatywy zmierzające do polepszenia bytu mieszkańców gmin poprzez partnerskie występowanie z wnioskami o granty (np.: z Unijnych środków Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL). Udział w działaniach „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” kierowanych do gmin wiejskich i miejsko – wiejskich. Działania Towarzystwa Samorządowego zmierzają między innymi do zbudowania wojewódzkiego lobby samorządowego, które umożliwi większy wpływ wspólnot lokalnych na to, co wokół nich się dzieje.

NOWOCZESNA EDUKACJA

Towarzystwo Samorządowe zabiega o wyrównanie szans dostępu młodzieży do edukacji i dóbr kultury. Dotyczy to głównie młodzieży pochodzącej z obszarów wiejskich i ubogich rodzin, aby ułatwić jej dostęp do edukacji utworzyło Fundusz Stypendialny. Wyrównanie szans zdolnym, aktywnym, ale gorzej sytuowanym uczniom jest celem Funduszu Stypendialnego.

Towarzystwo Samorządowe realizuje zadanie upowszechniania wiedzy o samorządzie terytorialnym w Polsce i pozostałych krajach europejskich. Wspomaga i wzbogaca wiedzę uczniów szkół podstawowych poprzez współorganizację  Konkursu „Z Samorządem na Ty”. Konkurs jest dodatkowym bodźcem do pogłębienia wiedzy z zakresu samorządu terytorialnego, obywatelskiego wymiaru demokracji, zasady subsydiarności i partnerstwa – podstawy ustroju Unii Europejskiej, ważne także w kontekście krajowym i lokalnym. W konkursie chodzi nie o to, aby kształcić młodych prawników, ale raczej młodych obywateli, którzy dobrze rozumieją znaczenia dobra publicznego i lepiej rozumieją odpowiedzialność za jego właściwe zagospodarowanie. Systematycznie realizuje pomysły na projekty i działania związane ze wsparciem młodych osób w ich rozwoju i zaangażowaniem w sprawy społeczności lokalnej oraz kształceniem z zakresu samorządu terytorialnego. Przygotowuje młodzież do odgrywania roli zaangażowanych i wyedukowanych obywateli (25 edycji Wielkopolskiego konkursu wiedzy o samorządzie terytorialnym dla szkół z całego województwa). Zrealizowane projekty młodzieżowe pozostawiły trwałe efekty i rezultaty, są to m. in. dwie młodzieżowe rady gmin, dwa zrewitalizowane, według pomysłu młodych osób, parki zieleni, siedem zaktywizowanych nieformalnych grup młodzieży.

Organizacja przywiązuje dużą wagę do działań związanych z poszerzaniem wiedzy historycznej wśród młodzieży. Dlatego też organizowane są konkursy nawiązujące do historii bliższej i dalszej, lokalnej i ogólnokrajowej pod wspólnym cyklem „historyczne konkursy badawcze”.

Towarzystwo Samorządowe organizuje konferencje, szkolenia oraz prowadzi różne działania zmierzające do poprawy kondycji edukacji troszcząc się również o edukację wczesnoszkolną. Przykładem jest konferencja pod hasłem „Wczesna edukacja dzieci w wieku od 3 do 10 lat” zorganizowana w celu upowszechnienia wiedzy dotychczas zaniedbywanej a dającej dzieciom szansę lepszego startu w życie. Podjęte działania mają wpłynąć na rozwój wychowania przedszkolnego i budowanie od podstaw infrastruktury przedszkolnej na terenach wiejskich.
Towarzystwo Samorządowe pomaga w komputeryzacji szkół poprzez szukanie i docieranie do sponsorów. Pośredniczy w organizowaniu sal komputerowych. Dzięki tym działaniom otwarto sale w szkołach podstawowych w kilkudziesięciu miejscowościach.

Towarzystwo przeprowadziło kilka akcji pomocy bibliotekom, które polegały na nieodpłatnym przekazywaniu książek pozyskanych z Fundacji Pomocy Bibliotekom Polskim do bibliotek szkolnych i gminnych. W latach 1997 – 2001 łącznie przekazano ok. 28 000 książek dla 236 bibliotek.

AKTYWNE CZŁONKOSTWO W UNII EUROPEJSKIEJ

Towarzystwo Samorządowe jest współzałożycielem Konińskiego Banku Żywności, który przeprowadza liczne akcje i prowadzi stałe przedsięwzięcia związane z pomocą charytatywną osobom potrzebującym wsparcia żywnościowego. Członkowie Towarzystwa Samorządowego zaangażowali się w rozdzielanie żywności z unijnej pomocy dla najbardziej potrzebujących mieszkańców gmin.
Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej przed stowarzyszeniem stanęły zupełnie nowe wyzwania, dotyczące zarówno jego sprawności, jak i oddziaływania na lokalne środowiska. Związane są ze wspieraniem rozwoju lokalnego przy użyciu środków strukturalnych.

Towarzystwo Samorządowe potrzebuje też odmiany stylu swego funkcjonowania, przekształcenia w sprawną, aktywną, silnie osadzoną w lokalnych społecznościach organizację.

Do najważniejszych wyzwań należy zaliczyć:

– zaangażowanie w budowanie lokalnych partnerstw z udziałem przedstawicieli wszystkich sektorów, w szczególności ukierunkowanych na wspieranie rynku pracy, przedsiębiorczości i rozwoju obszarów wiejskich
– wsparcie informacyjne i doradcze dla lokalnych środowisk w zakresie opracowania programów rozwoju i pojedynczych projektów
– systematyczne działanie na rzecz dobrego zarządzania, przejrzystości funkcjonowania instytucji publicznych, zaangażowania obywateli i środowisk w lokalne procesy decyzyjne i kontrolę publicznych instytucji
– wspieranie współdziałania obywateli w rozwiązywaniu problemów lokalnych środowisk, zgodnie z ideą społeczeństwa obywatelskiego i zasadą zrównoważonego rozwoju

Te wyzwania można będzie osiągnąć w szczególności dzięki aktywizacji lokalnych środowisk zainteresowanych działalnością stowarzyszenia, zarówno w sensie instytucjonalnym (stowarzyszenia), jak i osób indywidualnych. Taka aktywizacja może być osiągnięta jedynie dzięki systematycznemu zaangażowaniu osób i organizacji zaangażowanych w działalność Towarzystwa samorządowego, a także ich współpracę z lokalnymi partnerami. Szczególnie istotna jest współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami oraz lokalnymi mediami oraz autorytetami kreującymi opinię publiczną.