Statut i Deklaracja


STATUT

TOWARZYSTWA SAMORZĄDOWEGO W KONINIE

ROZDZIAŁ I

Nazwa, teren działania, siedziba.

§ 1

 1. Na podstawie przepisów ustawy „Prawo o stowarzyszeniach” z dnia 7.04.1989 r. tworzy się Towarzystwo Samorządowe, zwane dalej Towarzystwem.
 2. Towarzystwo zostało powołane przez członków – założycieli w dniu 12 lutego 1994 r.
 3. Towarzystwo posiada osobowość prawną.
 4. Nazwa, symbol i skrót Towarzystwa korzystają z ochrony prawnej.

§ 2

 1. Terenem działania Towarzystwa jest województwo wielkopolskie.
 2. Siedzibą władz Towarzystwa jest miasto Konin.
 3. Towarzystwo jest organizacją społecznie użyteczną, nie działającą w celu osiągnięcia zysku, realizującą swe cele w granicach obowiązujących przepisów prawa.
 4. Towarzystwo prowadzi działalność statutową na rzecz środowiska lokalnego.

ROZDZIAŁ II

Cele, zadania i formy działania Towarzystwa

§ 3

1. Celem statutowym Towarzystwa jest realizacja zadań publicznych w zakresie:

1) działania na rzecz rozwoju samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego oraz decentralizacji państwa,

2) wypracowania zasad współdziałania i form dalszej integracji środowisk samorządowych,

3) szerzenia i popularyzowania idei samorządności,

4) tworzenie więzi lokalnych integrujących społeczności gmin, powiatów i całego regionu,

5) tworzenia warunków dla indywidualnego rozwoju mieszkańców,

6) pomocy w potrzebach edukacyjnych młodego pokolenia,

7) działalności wspomagającej pobudzenie i rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w tym aktywności społecznej i publicznej,

8) współdziałania przy tworzeniu warunków rozwoju gospodarczego regionu, wspierania inicjatyw gospodarczych członków, reprezentowania interesów zrzeszonych w nim członków,

9) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

10) przygotowania i udziału w wyborach do organów przedstawicielskich,

11) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,

11a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,

11 b) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej,

12) działalności charytatywnej,

13) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,

14) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,

14a) rewitalizacji,

15) ochrony i promocji zdrowia,

16) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,

17) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

18) upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,

19) turystyki i krajoznawstwa,

20) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,

21) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,

22) podtrzymywania, promowania i upowszechniania tradycji i kultury narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

23) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

24) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

25) upowszechniania ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,

26) działalności na rzecz osób w wieku senioralnym,

27) promocji i organizacji wolontariatu,

28) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,

28 a) działalności na rzecz integracji cudzoziemców,

29) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

30) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,

30 a) udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,

31) upowszechniania i ochrony praw konsumentów,

32) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą,

33) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,

34) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa jest w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z dnia 29 maja 2003 roku, poz. 873) w zakresie realizacji, określonych ustawą, zadań publicznych.

§ 4

 1. Towarzystwo osiąga swoje cele określone w § 3 w szczególności poprzez:

1) propagowanie, wspomaganie i prowadzenie działalności szkoleniowej i edukacyjnej w zakresie wiedzy historycznej, samorządowej i obywatelskiej środowisk lokalnych również w kontekście integracji europejskiej, m. in. poprzez organizowanie konkursów dla młodzieży,

2) opiniowanie projektów przepisów prawnych oddziałujących na poziom i efektywność społeczno – kulturalnych jak i gospodarczych warunków życia mieszkańców,

3) wypracowanie opinii i przekazywanie informacji dotyczących gospodarki finansów i ustawodawstwa,

4) rozwijanie współpracy i kontaktów między społecznościami lokalnymi w kraju i za granicą a ich reprezentantami w ciałach przedstawicielskich,

5) wspieranie terenowych inicjatyw społecznych,

6) tworzenie funduszy stypendialnych,

7) prowadzenie działalności wydawniczej i kulturalnej,

8) wspieranie lub popieranie kandydatów do organów przedstawicielskich,

9) występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb mieszkańców do organów samorządowych jak i administracji rządowej oraz innych organizacji i instytucji,

10) inicjowanie i podejmowanie czynności zapewniających stałe doskonalenie dalszego rozwoju i umacnianie samorządności oraz integracji społecznej,

11) wspieranie i współdziałanie z organizacjami charytatywnymi,

12) organizowanie akcji charytatywnych i zbiórek pieniężnych,

13) działania na rzecz odnowy i konserwacji obiektów zabytkowych i historycznych w tym grobów i pomników, przydrożnych kapliczek,

14) organizowanie pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,

15) propagowanie zdrowego trybu życia,

16) zbieranie i gromadzenie informacji o rynku pracy, problemach i potrzebach dotyczących zasobów pracy [ludzi] i pracodawców, współpraca międzysektorowa, ułatwianie dostępu do informacji,

17) organizowanie różnych form wypoczynku i imprez integracyjnych,

18) udzielanie wsparcia finansowego oraz merytorycznego w przygotowaniu aplikacji o środki krajowe, fundusze europejskie i inne programy zagraniczne,

19) prowadzenie poradnictwa obywatelskiego,

20) propagowanie, wspomaganie i prowadzenie działalności promocyjnej, szkoleniowej i edukacyjnej w zakresie tradycji i kultury narodowej, kultury fizycznej i sportu, środowiska naturalnego i rozwoju turystyki, równości praw kobiet i mężczyzn oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

21) współpracę i wymianę międzynarodową,

22) organizowanie współpracy międzypokoleniowej w tym wolontariatu oraz tworzenie spółdzielni socjalnych.

2. Działalność, o której mowa w ust. 1 może być prowadzona jako działalność pożytku publicznego nieodpłatna lub odpłatna na zasadach i w formie określonych w przepisach ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 1. W ujęciu zgodnym z Polską Klasyfikacją Działalności działalność nieodpłatna obejmuje:
 1. 94.99.Z – działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 2. 94.12.Z – działalność organizacji profesjonalnych,
 3. 88.99.Z – pozostała pomoc społeczna, bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 4. 58.11.Z – wydawanie książek,
 5. 58.14.Z – wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
 6. 58.19.Z – pozostała działalność wydawnicza,
 7. 93.19.Z – pozostała działalność związana ze sportem,
 8. 85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 9. 7.20.Z – badanie rynku i opinii publicznej.
 10. W ujęciu zgodnym z Polską Klasyfikacją Działalności działalność odpłatna obejmuje:
 1. 94.99.Z – działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 2. 94.12.Z – działalność organizacji profesjonalnych,
 3. 88.99.Z – pozostała pomoc społeczna, bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 4. 58.11.Z – wydawanie książek,
 5. 58.14.Z – wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
 6. 58.19.Z – pozostała działalność wydawnicza,
 7. 93.19.Z – pozostała działalność związana ze sportem,
 8. 85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 9. 73.20.Z – badanie rynku i opinii publicznej.

ROZDZIAŁ III

Członkowie Towarzystwa, ich prawa i obowiązki.

§ 5

 1. Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

1) członków zwykłych

2) członków wspierających.

 1. Warunkiem przyjęcia w poczet członków Towarzystwa jest podpisanie i złożenie deklaracji członkowskiej.
 2. Członkiem zwykłym może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która zobowiąże się do przestrzegania niniejszego Statutu i uchwał władz Towarzystwa, oraz zostanie przyjęta prawomocną decyzją Zarządu Powiatowego, a w przypadku jego braku Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa.
 3. Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna i prawna popierająca działalność Towarzystwa, po przedstawieniu odpowiedniego wniosku przyjęta przez Zarząd Wojewódzki Towarzystwa.
 4. Członek wspierający może wchodzić w skład Rady Programowej.

§ 6

 1. Członkowie zwykli Towarzystwa mają prawo do:
 1. udziału w działalności Towarzystwa i jego organów,
 2. korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Towarzystwa,
 3. podejmowanie statutowych inicjatyw zgłaszania wniosków i projektów rozwiązań zmierzających do realizacji celów i zadań Towarzystwa,
 4. udzielania rekomendacji nowo wstępującym członkom,
 5. korzystania z pomocy i poparcia Towarzystwa,
 6. tworzenia za zgodą Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa struktur terenowych Towarzystwa.

§ 7

 1. Członek zwykły ma obowiązek:
 1. wnoszenia inicjatywy i czynnego udziału w realizacji celów statutowych Towarzystwa,
 2. przestrzegania postanowień Statutu i regulaminów Towarzystwa oraz decyzji władz Towarzystwa.
 3. opłacania składki

§ 8

1. Utrata członkostwa następuje w przypadku:

 1. wystąpienia członka z Towarzystwa Samorządowego złożonego na piśmie skierowanego do Zarządu Powiatowego Towarzystwa, a w przypadku jego braku do Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa,
 2. wykluczenia członka Towarzystwa Samorządowego w drodze uchwały przez Zarząd Powiatowy Towarzystwa, a w przypadku jego braku przez Zarząd Wojewódzki Towarzystwa, ze względu na niewywiązywanie się członka z jego obowiązków określonych w Statucie lub podejmowanie działań na szkodę Towarzystwa,
 3. wykluczenia w drodze uchwały przez Zarząd Wojewódzki Towarzystwa za nieusprawiedliwione zaleganie przez członka zwykłego z opłatą składek członkowskich za okres przekraczający 12 miesięcy, mimo pisemnego upomnienia,
 4. śmierci.

2. Przed podjęciem uchwały odpowiedni Zarząd Towarzystwa umożliwia członkowi złożenie wyjaśnienia na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu.

3. Od uchwały odpowiedniego Zarządu członek może odwołać się w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wykluczeniu do Zjazdu Towarzystwa, którego uchwała jest ostateczna.

4. Do czasu rozpatrzenia odwołania członek nie korzysta z praw oraz nie wykonuje obowiązków określonych niniejszym statutem.

ROZDZIAŁ IV

Ustrój i władze Towarzystwa.

§ 9

 1. Władzami Towarzystwa są:
 1. Zjazd Towarzystwa,
 2. Zarząd Wojewódzki Towarzystwa,
 3. Prezes Towarzystwa,
 4. Komisja Rewizyjna Towarzystwa,
 5. Zarządy Powiatowe Towarzystwa,
 6. Koła Gminne Towarzystwa.

2. Kadencja władz Towarzystwa pochodzących z wyboru trwa cztery lata.

§ 10

 1. Zjazd sprawozdawczo – wyborczy Towarzystwa zwoływany jest przez Zarząd Wojewódzki Towarzystwa co cztery lata.
 2. Zjazdy sprawozdawcze, zatwierdzające bilans roczny, sprawozdania z rocznej działalności i roczne plany działalności odbywają się w każdym roku.
 3. W Zjazdach uczestniczą delegaci wybrani przez struktury terenowe zgodnie z uchwałą Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa w sprawie trybu wyboru delegatów na zjazdy wojewódzkie i powiatowe Towarzystwa.
 4. Osoby wchodzące w skład Rady Programowej oraz członkowie wspierający mają prawo udziału w Zjeździe Towarzystwa z głosem doradczym.

§ 11

 1. Do kompetencji Zjazdu Towarzystwa należy:
 1. uchwalanie Statutu Towarzystwa i jego zmian,
 2. wybór Prezesa, Zarządu Wojewódzkiego i Komisji Rewizyjnej,
 3. udzielanie absolutorium Zarządowi Wojewódzkiemu na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 4. uchwalanie programu i planów działalności Towarzystwa,
 5. rozwiązanie Towarzystwa.

§ 12

 1. Uchwały Zjazdu zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczby delegatów uprawnionych do głosowania. W przypadku braku quorum Zarząd Wojewódzki może zwołać ponownie Zjazd w tym samym dniu po upływie jednej godziny. W tym przypadku Zjazd może się odbyć w obecności ¼ delegatów.
 2. Wybór i odwołanie Prezesa i Zarządu Wojewódzkiego oraz Komisji Rewizyjnej oraz podjęcie decyzji o rozwiązaniu Towarzystwa odbywa się w głosowaniu tajnym.

§ 13

 1. Zarząd Wojewódzki Towarzystwa zwołuje z własnej inicjatywy oraz na wniosek Komisji Rewizyjnej Towarzystwa lub 1/3 delegatów Nadzwyczajny Zjazd Towarzystwa w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku.
 2. Delegaci wybrani na ostatni Zjazd zachowują swój mandat w przypadku zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu na okres kadencji władz Towarzystwa.

§ 14

 1. Zarząd Wojewódzki Towarzystwa jest organem wykonawczym i zarządzającym Towarzystwa.
 2. Zarząd Wojewódzki składa się z 5 do 8 osób.
 3. W skład Zarządu Wojewódzkiego wchodzą:
 1. Prezes,
 2. Wiceprezesi,
 3. Sekretarz,
 4. Skarbnik,
 5. Członkowie.

§ 15

 1. Do kompetencji Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa należy w szczególności:
 1. wykonywanie uchwał Zjazdu Towarzystwa,
 2. przygotowanie materiałów, propozycji i spraw wynikających z bieżącej działalności Towarzystwa oraz składanie informacji i sprawozdań Zjazdowi Towarzystwa,
 3. dokonywanie wykładni uchwał Zjazdu Towarzystwa,
 4. określanie zasad gospodarki finansowej Towarzystwa,
 5. zwoływanie i ustalanie porządku obrad Zjazdu Towarzystwa,
 6. powoływanie i odwoływanie zespołów i komisji problemowych,
 7. ustalanie zasad funkcjonowania struktur terenowych Towarzystwa,
 8. wybór członków Rady Programowej,
 9. przygotowanie i podanie do publicznej wiadomości sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Towarzystwa,
 10. kierowanie całokształtem bieżącej działalności Towarzystwa w tym jego działalnością organizacyjnąi finansową,
 11. ustalanie trybu wyboru delegatów na zjazdy wojewódzkie i powiatowe przez struktury terenowe Towarzystwa,
 12. określanie zasad udziału Towarzystwa w wyborach do organów przedstawicielskich.
 13. W przypadku wygaśnięcia członkostwa Prezesa, jego funkcje w Towarzystwie do czasu Zjazdu Towarzystwa przejmuje jeden z wiceprezesów wybrany przez Zarząd Wojewódzki.

§ 16

 1. Posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego zwołuje Prezes Towarzystwa.
 2. Uchwały Zarządu Wojewódzkiego zapadają zwykłą większością głosów.
 3. W razie równej ilości głosów decyduje głos Prezesa.

4. W posiedzeniach Zarządu Wojewódzkiego mogą brać udział z głosem doradczym przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz zaproszeni członkowie Towarzystwa i osoby wchodzące w skład Rady Programowej.

§ 17

 1. Pracami Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa kieruje Prezes.
 2. Prezes Towarzystwa jest organem wnioskodawczym dla Zjazdu i Zarządu Wojewódzkiego w sprawach:
 1. projektów regulaminów Zjazdu,
 2. projektów planów pracy Towarzystwa.
 1. Prezes reprezentuje Towarzystwo wobec władz i organów państwowych, administracyjnych, gospodarczych a także innych organizacji i instytucji oraz osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.
 2. Prezes składa w imieniu Towarzystwa wszelkie oświadczenia oraz podpisy.
 3. Umowy, akty oraz pełnomocnictwa i dokumenty finansowe podpisuje w imieniu Towarzystwa Prezes i Skarbnik.

6. Prezes Towarzystwa powołuje Biuro Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa i nadzoruje jego działalność.

7. Członkami Zarządu Wojewódzkiego nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

8. Członkowie Zarządu Wojewódzkiego mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

§ 18

 1. Do Komisji Rewizyjnej wybiera się trzech członków zwyczajnych Towarzystwa.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej:

a) nie mogą być członkami Zarządu Wojewódzkiego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

b) nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

§ 19

 1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 1. dokonywanie bieżących, okresowych kontroli całokształtu działalności Towarzystwa, a w szczególności gospodarki finansowej,
 2. składanie Zjazdowi Towarzystwa sprawozdania z działalności Towarzystwa wraz z wnioskami odnośnie udzielania absolutorium Zarządowi Wojewódzkiemu Towarzystwa.

§ 20

 1. Podstawową jednostką organizacyjną Towarzystwa jest Zarząd Powiatowy, który kieruje działalnością Towarzystwa na terenie danego powiatu.
 2. Zarząd Powiatowy obejmuje terytorialnie członków z gmin danego powiatu.
 3. W skład Zarządu Powiatowego wchodzą:
 1. Prezes,
 2. Wiceprezesi,
 3. Sekretarz,
 4. Skarbnik,
 5. Członkowie.
 1. Członków Zarządu Powiatowego wybierają członkowie Towarzystwa z gmin danego powiatu lub delegaci Kół Gminnych Towarzystwa na Zjeździe Powiatowym.
 2. Formułę Zjazdów Powiatowych i tryb wyboru delegatów na Zjazdy Powiatowe Towarzystwa określa na wniosek Zarządu Powiatu uchwała Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa w sprawie trybu wyboru delegatów.
 3. Zjazd Powiatowy Towarzystwa zwołuje Zarząd Powiatowy określając jego miejsce i porządek obrad.
 4. Na terenie powiatu mogą być tworzone Koła Gminne Towarzystwa, jeżeli liczba członków Towarzystwa w danej gminie przekracza pięć osób.
 5. Pracami Koła Gminnego kieruje jego Zarząd, w którego skład wchodzą:
 1. Prezes,
 2. Wiceprezesi,
 3. Sekretarz,
 4. Skarbnik,
 5. Członkowie.
 1. Członków Zarządu Koła Gminnego wybierają członkowie Towarzystwa z danej gminy na Zjeździe Gminnym.
 2. Koła Powiatowe i Koła Gminne tworzą Komisje Rewizyjne działające na zasadach ustalonych w statucie.

§ 21

1. Dla zapewnienia wysokiej jakości wypełniania zadań statutowych oraz skuteczności i optymalizacji działań Towarzystwa, przy Towarzystwie utworzona jest Rada Programowa. Rada Programowa jest Organem doradczym Towarzystwa.

 1. członkami Rady Programowej mogą być osoby fizyczne, które wspierają działalność Towarzystwa lub posiadają bogate doświadczenie na polu zakreślonym celami statutowymi Towarzystwa.
 2. Radę Programową powołuje Zarząd Wojewódzki Towarzystwa.
 3. Rada Programowa zbiera się w zależności od potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na rok.
 4. Posiedzenia Rady Programowej zwołuje Prezes Towarzystwa.
 5. Rada Programowa ma prawo opiniować bieżącą działalność i program Towarzystwa. Wnioski i opinie winny być przedstawione na Zjeździe Towarzystwa lub Zarządowi Wojewódzkiemu Towarzystwa w formie pisemnej.
 6. Wnioski i opinie Rady Programowej nie mają mocy wiążącej dla Towarzystwa.

§ 22

uchylony 1

ROZDZIAŁ V

Majątek Towarzystwa.

§ 23

Towarzystwo może posiadać, zbywać i nabywać mienie ruchome i nieruchome oraz prawa rzeczowe, otwierać konta bankowe.

§ 24

 1. Na realizację swych celów Towarzystwo gromadzi fundusze:
 1. ze składek członkowskich,
 2. z innych dobrowolnych świadczeń członkowskich,
 3. uchylony 2
 4. z dotacji celowych, subwencji, z darowizn, spadków i zapisów oraz ofiarności publicznej.
 1. Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej. Dla realizacji celów statutowych Towarzystwo może zawierać umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło z innymi osobami na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów. Zakres ich działania określa Zarząd Wojewódzki.
 2. Towarzystwo może korzystać dla realizacji celów statutowych, na zasadach określonych w ustawie, ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy.
 3. W przypadku wprowadzenia odpłatnej działalności Towarzystwa byłaby ona wyodrębniona rachunkowo od działalności nieodpłatnej w sposób umożliwiający określenie przychodów, kosztów i wyników.
 4. Odpłatna działalność Stowarzyszenia jest wyodrębniona rachunkowo od działalności
  nieodpłatnej w sposób umożliwiający określenie przychodów, kosztów i wyników.
 5. Towarzystwo nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań swoim majątkiem w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi.”
 6. Towarzystwo nie może przekazywać swojego majątku na rzecz swoich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich w szczególności jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 7. Towarzystwo nie może wykorzystywać majątku na rzecz swoich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.
 8. Towarzystwo nie może dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
 9. Towarzystwo może wchodzić w porozumienia i umowy z fundacjami, osobami prawnymi i fizycznymi, mające na celu pomoc w uzyskaniu wysokiego poziomu merytorycznego oraz technicznego swoich usług wydawniczych, doradczych oraz innych wykonywanych zgodnie z celami i zakresem działania Towarzystwa.
 10. Towarzystwo może należeć do organizacji międzynarodowych i krajowych na warunkach przyjętych uchwałą na posiedzeniu Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa.
 11. Towarzystwo może, na zasadach określonych w § 22 ust 1 i 3, wydawać publikacje w różnych formach, przeznaczone dla lokalnej społeczności, działaczy samorządowych oraz innych liderów lokalnych o charakterze oświatowo – informacyjnym, pomocniczo – prawnym oraz dla wymiany wspólnych doświadczeń.
 12. W celu realizacji zadań statutowych Towarzystwo współpracuje z organami administracji publicznej oraz innymi organizacjami pozarządowymi.

§ 25

uchylony3

ROZDZIAŁ VI

Zmiana Statutu.

§ 26

Zmiana Statutu może nastąpić w drodze uchwały Zjazdu Towarzystwa, powziętej bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uczestników.

ROZDZIAŁ VII

Rozwiązanie Towarzystwa.

§ 27

 1. Rozwiązanie Towarzystwa może nastąpić na mocy uchwały Zjazdu w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uczestników i większością 2/3 głosów.
 2. Uchwała o rozwiązaniu Towarzystwa określa m. in. sposób likwidacji oraz przeznaczenie majątku Towarzystwa.

3. Dla realizacji spraw likwidacyjnych Zjazd Towarzystwa powołuje Komisję.

1

21, ? Na podstawie uchwały nr 3/2007 Zjazdu Delegatów przyjętej w dniu 15 czerwca 2007 roku w Koninie.

3 Na podstawie uchwały nr 3/2007 Zjazdu Delegatów przyjętej w dniu 15 czerwca 2007 roku w Koninie.